สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ;

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ… นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์  ร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางทางไกล (Video Conderence) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเกี่ยวกับ “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” จาก สพฐ.  โดย ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการ สพฐ.และคณะ ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

ศิริรัตน์ หาญเวช