อุตรดิตถ์ เขต 1 ประมวลผลสอบมาตรฐานและประชุม ศน.พร้อมลงพื้นที่ติดตามการเรียนรู้ ONLINE

18-19 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยการนำของ  นายวัลลภ  วิบูลย์กุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์และคณะทำงานจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน แต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ร่วมดำเนินการประมวลผลคะแนนการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เวลา 2 วัน  ณ ห้องประชุมลางสาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมทั้งมีการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด โดยนายวัลลภ  วิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งดูแลรับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุม เตรียมความพร้อม แนวทางการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดเรียน รวมทั้งร่วมวางแผน และกำหนดปฏิทินการออกนิเทศ ติดตามฯ ประจำเดือนเดือนพฤษภาคมนี้ ติดตามการทดลองให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยระบบ Online จากช่องทาง DLTV ที่ส่งสัญญาณให้นักเรียนได้รับชมถึงบ้าน และร่วมวิเคราะห์ผลการสอบระดับชาติทุกรายการรวมทั้งผลสอบจากข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมาย “เก่ง ดี มีทักษะ มีสุขภาพดี” ภายใต้นโยบาย“กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น” ตามเป้าหมายและนโยบายที่ นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบไว้เพื่อนำสู่การปฏิบัติ