สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนทางไกลและระบบออนไลน์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ มูลดี นางจุติมาพร เชียงกา นางนฐพร วิชัยเลิศ นางสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปกครอง นักเรียน ในการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลและระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไพบูลย์ มูลดี นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ และนายมงคล แวงวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านปัญจคาม “เรียนติสสวงศ์วิทยา” ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ ลงพื้นติดตามเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในกลุ่มลำปลายมาศ ๓ ดังนี้ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ , โรงเรียนบ้านปัญจคาม “เรียนติสสวงศ์วิทยา” , โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม , โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” และโรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕)

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางนฐพร วิชัยเลิศ นางสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ลงพื้นติดตามเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๓ ดังนี้ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง , โรงเรียนบ้านหนองตราด , โรงเรียนบ้านหนองยาง  และโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้