รูปแบบการนิเทศ สพม.34 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมกับบริบท On demand ของสถานศึกษา และผู้ปกครอง ทั้งนี้ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้จัดทำรูปแบบการนิเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นแนวทางการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน