สพม.35 รายงานความโปร่งใสการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

นายณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง  และคณะ เข้ารับการรายงานการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียน

ที่มีการแข่งขันสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 และคณะบุคลากร รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในฐานะที่มี

บทบาทหน้าที่โดยตรงในการกำกับติดตามการรับนักเรียนของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสยุติธรรมและตรวจสอบได้ โดยมีนายบรรพ์ ใสแจ่ม

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และคณะศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานการรายงาน  ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของเรื่อง