สพม.34 จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

สพม.34 จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid -19)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เพื่อ กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและร่วมแก้ปัญหากับโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

  1. จัดให้มีการเรียนการสอนทางไกลจากช่องทางการเข้าถึง ระหว่างวันที่18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
  2. ให้โรงเรียนจัดระบบสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองหรือนักเรียน และสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนถึงความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนทางไกล อาจจะให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม
  3. ให้ครูและนักเรียนทุกคนศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  4. ให้ครูและนักเรียนดำเนินการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านแพลตฟอร์มที่กำหนดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีช่วงเวลาในการรายงาน 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16- 22 มิถุนายน 2563

https://sites.google.com/view/dltv34/