จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารโดมโรงเรียนสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในนามผู้แทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี ทุกสังกัด ในจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงานว่า วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ตามประเพณีที่ปฏิบัติทุกปี จะมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ /ลูกเสือ เนตรนารี/ มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ที่ได้ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อมาถึงทุกวันนี้ ด้วยการวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามที่เห็นสมควร
ซึ่งในวันนี้มีกองลูกเสือ เนตรนารี หน่วยงาน/สถานศึกษาต่างๆ ทุกสังกัดในจังหวัดสิงห์บุรีมาเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีในนาม “คณะลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี” จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด /สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /อาชีวศึกษาจังหวัด /สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด/สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด /ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัด /สโมสรลูกเสือ เสือเมืองสิงห์ /สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี และ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,500 คน