สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงระยะการทดลองใช้ระบบ

// นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงทดลองใช้ระบบ ระหว่างวันที 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563  โดยแบ่งคณะติดตาม เป็น 2 คณะ ในช่วงแรกกำหนดลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดพังงาก่อน ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2563  เพื่อตรวจเยี่ยม ดูความพร้อมของโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ว่ามีความพร้อมเพียงใด รวมทั้งรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 7 โรง และจังหวัดระนอง 7 โรง จะลงพื้นในลำดับต่อไป

// จากการลงพื้นที่ ติตตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยได้มีการพบปะ พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน รวมทั้งได้ลงไปตรวจเยี่ยมดูบรรยากาศการเรียนทางไกลของนักเรียนที่บ้าน  พบว่าร้อยละ 80 โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยเรียนผ่านระบบ DLIT และ DLTV  ซึ่งมีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ ON AIR และ ONLINE  ผ่านช่องทางทีวีสัญญาณดาวเทียม ทางโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต  รวมทั้งการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook,  Application Line , Google Classroom ฯลฯ ในการจัดการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน ในส่วนของปัญหาที่พบ คือนักเรียนบางส่วนที่บ้านไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและไม่มีอุปกรณ์จานดาวเทียม และเนื่องจากต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งของครูและนักเรียน ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวได้มอบนโยบายกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนว่าไม่ต้องกังวลเรื่องที่ไม่มีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการเรียนทางไกล ให้ใช้อุปกรณ์เท่าที่มีและแก้ปัญหาด้วยวิธีการเท่าที่ทำได้ เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการทดลองใช้ระบบเท่านั้น