ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมการประชุมผู้อำนวยการ สพท.ทั่วประเทศ “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ณ ที่ตั้งของตน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19  เป็นสำคัญ