สพฐ.ติดตาม ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์,ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ร่วมต้อนรับ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และคณะติดตามจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ตรวจราชการเพื่อติดตาม ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ของโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ผู้ปกครองและติดตามการเรียนออนไลน์และสำรวจสภาพปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล