สพม.35 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมโรงเรียนลำปางกัลยาณี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมการจัดการเรียนการสอนภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบทางไกล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีมงานลงพื้นที่ ประกอบด้วย ทีมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 ครอบคลุมจังหวัดลำปาง และลำพูน

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางนภาพร  แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนลำปางกัลยณี  โดยมีนายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รายงานการเตรียมความพร้อม

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

พีรวุทธิ์  สีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของเรื่อง