นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศ กำกับ ติดตามบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน “การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา “ 2019 (COVIC19) “

มหาสารคาม เขต 1 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศ กำกับ ติดตามบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน “การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา “ 2019 (COVIC19) “ ช่วงระยะการทดลองการใช้ระบบ โดยดำเนินการนิเทศโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการได้การพบปะ พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน รวมทั้งได้ลงไปตรวจเยี่ยมดูบรรยากาศการเรียนทางไกลของนักเรียนที่บ้าน และได้ทำความเข้าใจกับ ผู้ปกครองนักเรียนว่าไม่ต้องกังวลเรื่องที่ไม่มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการเรียนทางไกล ให้ใช้อุปกรณ์เท่าที่มีและแก้ปัญหาด้วยวิธีการเท่าที่ทำได้ เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการทดลองใช้ระบบเท่านั้น

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)