นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ระหว่างวันที่ 25- 26 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้มีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 18 ชุด ติดตามและประเมินผลครอบคลุมพื้นที่บริการทั้ง 4 อำเภอ 7 เครือข่ายสถานศึกษา ครบทุกโรงเรียน เพื่อดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน หรือศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา