สพป.กระบี่ เดินหน้ายกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็น “สะพานเชื่อมอาชีวะ สู่งานอาชีพ”

////////วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 44 โรงเรียน เพื่อเดินหน้ายกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็น “สะพานเชื่อมอาชีวะ สู่งานอาชีพ”

นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า ในการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจะต้องดำเนินการตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เปรียบเสมือนการตัดเสื้อผ้า จะไม่ตัดเสื้อโหลให้ทุกคนใส่ แต่จะต้องตัดตามแบบที่โรงเรียนนั้น ๆ ต้องการ  เพราะแต่ละโรงเรียนบริบทไม่เหมือนกัน เน้น 4 เรื่อง คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  นักเรียนทุกคนจะต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 100%  มีทักษะอาชีพ และมีทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยในปีการศึกษา 2563 สพป.กระบี่ ได้จัดกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แบ่งเป็น   1. โรงเรียนที่เป็น Stand Alone  2. โรงเรียนเป็นพื้นที่ความมั่นคง คือ โรงเรียนที่อยู่ห่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเกินกว่า 6 กิโลเมตร   3. เข้าร่วมโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการคุณภาพประจำตำบล โครงการพระราชดำริ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นต้น และ 4 การควบรวมโรงเรียน   โดยจะดำเนินการให้โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 40 คน ไปรวมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้เคียง และผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาต้องวางแผนกับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  แต่ถ้าไปเรียนรวมกับโรงเรียนประถมศึกษาที่ดีกว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองโรง จะต้องวางแผนร่วมกัน  โรงเรียนขยายโอกาสที่ควบรวมได้ งดรับนักเรียนชั้น ม.1 เป็นต้นไป กรณีที่โรงเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงได้ ให้โรงเรียนดำเนินการของบประมาณค่าเดินทาง