ผู้ปกครองและชุมชนปลื้มผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนที่บ้าน

นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  นายอาคม  สีพิมพ์สอ และ นายวัลลภ  วิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการ สพปอุตรดิตถ์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตรวจเยี่ยม ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน ณ ที่พักอาศัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส CORONA 2019 ไม่มีความเสี่ยงต่อนักเรียนหากจัดการเรียนการสอนตามปกติในโรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเปิดเรียนตามปกติในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส CORONA 2019  ในการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขณะนี้จะมีทั้งรูปแบบการเรียน Online ในส่วนของนักเรียนที่บ้านมีความพร้อมในการรับสัญญาณ DLTV ควบคู่กับการทำแบบฝึกทักษะเพื่อทบทวนความรู้ ที่โรงเรียนจัดทำให้กับนักเรียนทุกคนแต่ละชั้น แต่ละวิชา และครูผู้สอนนำไปมอบให้กับนักเรียน ส่วนนักเรียนที่บ้านรับสัญญาณ DLTV ไม่ได้ก็จะทำแบบฝึกทักษะที่ครูผู้สอนนำไปมอบให้ที่บ้าน และติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การสนับสนุนทุกด้านกับทุกโรงเรียนในส่วนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะให้การสนับสนุนได้ ซึ่งจากการติดตามการลงพื้นที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงในวันนี้ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครองและชุมชน นักเรียนมีกำลังใจในการเรียนรู้ มีความอบอุ่นที่ครูลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามนักเรียนทุกครัวเรือน เสมือนบรรยากาศของการเยี่ยมบ้านนักเรียน