ขอแก้ไข โครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์

ตามที่ สพฐ. เชิญชวนให้ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัด สพฐ. ร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ที่ทันสมัย ของ สพฐ.จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ สพท. เพื่อจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับโรงเรียน จำนวน 2,343 โรงเรียน นั้น

ในการนี้ สพฐ. ขอแก้ไขโครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ ข้อ 4.2.6 จัดวางระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้ับจัดสรรตามรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งมี 2 รูปแบบ รายละเอียดดังแนบ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 004005/ว617 ขอแก้ไขโครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์

โครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข)

ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานได้ที่ comp63@obecmail.obec.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และจะประกาศผลในวันที่ 20 มิถุนายน 2563