สพม.35 กำกับ ติดตามโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลและโรงเรียนเมืองมายวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ กำกับ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล และโรงเรียนเมืองมายวิทยา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูรายงานการเตรียมความพร้อม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อกำกับ ติดตาม และกำชับ มาตรการการคัดกรองนักเรียนที่อาจอยู่ในกลุ่มเสี่ยง และติดตามมาตรการ การส่งต่อให้สถานพยาบาล เมื่อมีกรณีนักเรียนอยู่ในภาวะติดเชื้อ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน มีความเข้มข้น สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน นอกจากนี้ ได้มอบหน้ากากผ้าให้โรงเรียน เพื่อแจกจ่ายแก่คณะครูอีกด้วย

วศินี วนรัตน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของโครงการ