สพป.ชบ 3: ติดตามการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019 (COVID-19)การเรียนการสอน ออกเยี่ยมโรงเรียน เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน และระหว่างโรงเรียนกับเขตพื้นที่การศึกษา

https://www.facebook.com/chon333/