ผอ.สพป.กระบี่ ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงระยะการทดลองใช้ระบบ

นายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงทดลองใช้ระบบ ระหว่างวันที 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563  ณ โรงเรียนบ้านพรุพี และโรงเรียนบ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

จากการลงพื้นที่ ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ได้มีการพบปะ พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน รวมทั้งได้ลงไปดูบรรยากาศการเรียนทางไกลของนักเรียนที่บ้าน พบว่าร้อยละ 80 โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยเรียนผ่านระบบ  DLTV ซึ่งมีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ผ่านช่องทางทีวีสัญญาณดาวเทียม  ทางโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Application Line , Google Classroom ฯลฯ ในการจัดการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน ในส่วนของปัญหาที่พบ คือ  นักเรียนบางส่วนที่บ้านไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและไม่มีอุปกรณ์ในการรับชม  ไม่มีผู้ปกครองคอยแนะนำ เนื่องจากผู้ปกครองต้องทำงาน  และผู้ปกครองบางคนขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน  เนื่องจาก เนื้อหาในบทเรียนยากเกินไป  ซึ่งทางโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยให้นักเรียนไปร่วมเรียนกับเพื่อน ๆ ที่บ้านคนที่มีอุปกรณ์  ครูสอดแทรกใบความรู้ประกอบการรับชม  ครูเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในกลุ่มไลน์  พร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียน และให้รุ่นพี่ช่วยแนะนำรุ่นน้อง

ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ประจำพื้นที่อำเภอ ทั้ง  8 อำเภอ ลงพื้นที่   ดูความพร้อมของโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ว่ามีความพร้อมเพียงใด รวมทั้งรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ตั้งแต่วันที่ 18 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563