สพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมมอบ “ถุงปันสุข”

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงรุ่งนภา  วรรณพิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพจริงการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โอกาสนี้ นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง เป็นผู้แทน นายอำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (เลขาธิการ กพฐ.) มอบ “ถุงปันสุข” ให้สำหรับนักเรียน พร้อมความห่วงใยและกำลังใจมอบให้ เด็กหญิงรุ่งนภา  วรรณพิน  สร้างความยินดีให้นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง   การนี้ นายสมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ , นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, นายนนทิศักดิ์  ผาผาย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,ศึกษานิเทศก์  และ นางสุธาลักษณ์  สุวรรณศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย