สพม.34 ประชุมเตรียมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34  เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร  ครั้งที่ 8/2563
เพื่อหารือข้อราชการ  ทั้งนี้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เสนอเรื่องการเตรียมความพร้อมในการรายงานมาตรฐานการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA) เพื่อสร้างความเข้าใจในการเตรียมข้อมูลและมอบหมายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4