สพม.39 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต 39 และ ดร.มาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับนายธารา น่วมศิริ ประธานสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์และคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีและโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา  โดยการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้บริหาร คุณครู และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนของนักเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน  ในการร่วมพัฒนาเบื้องต้นได้มีการมอบสื่อการสอน PowerPoint จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้คุณครูนำไปเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและการสอนทางไกล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาวิชาการ