ภารกิจเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน แบบ ON – AIR (เรียนที่บ้าน) และแบบ ONLINE โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ดร.ศรุต บุญโนนแต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และคณะครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ แจกใบงาน แบบฝึกหัด และแก้ไขปัญหา กับผู้ปกครองนักเรียนในการทดลองจัดการเรียนการสอน แบบ ON – AIR (เรียนที่บ้าน) และแบบ ONLINE ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และเน้นย้ำ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจและให้แนวทางสำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
ให้ยึดหลักแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อที่ ๖ แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูควบคู่การให้การศึกษา
ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)