สพม.35 นิเทศ ติดตามโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมก่อนเปิดภาคเรียน

นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหัวหน้าคณะ และว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์  นนทมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา (แทนประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์)  นิเทศ ติดตาม ก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โดยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

โดยมีนายเสน่ห์ สายต่างใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  และคณะครูให้ข้อมูลพร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันเชื้อโรค  และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน พร้อมกันนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้โรงเรียน และร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนทางไกลของนักเรียน

วาสนา บุญมาก

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล/เจ้าของเรื่อง