สพป.ลำพูน เขต 2 ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้แก่โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน เพื่อกำหนดมาตรการในระดับโรงเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนทุกคน ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 และในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมกันทางผ่านระบบVDO Conference ( Google Meet ) เพื่อให้รับทราบแนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้