อุตรดิตถ์ เขต 1 พิจารณาจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากตามเกณฑ์และเงื่อนไขต้องจำเป็นและคุ้มค่าด้วย

28 พฤษภาคม 2563  นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเสนอขอรับงบประมาณฯ  ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกอำเภอ ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนของทุกอำเภอ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยประธานที่ประชุมแจ้งนโยบายที่ได้รับมอบจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นอกจากขอให้พิจารณาตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแล้ว ก็ขอให้พิจารณาถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณของแต่ละโรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วย ซึ่งที่ประชุมได้นำองค์ประกอบต่างๆ มาร่วมพิจารณาในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้อย่างละเอียด และจัดลำดับตามเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาที่ สพฐ.กำหนด รวมถึงการนำข้อมูลด้านจำเป็นและความคุ้มค่ามาเป็นองค์ประกอบด้วย โดยประธานที่ประชุมเน้นให้คณะกรรมการพิจารณาฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทุกลำดับและทุกรายการที่ได้รับการจัดลำดับในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตอบคำถาม หรือ อธิบายตามเกณฑ์และเงื่อนไขและเหตุผลได้อย่างชัดเจน