สรุปผลโพลความคิดเห็นต่อ อ.ก.ค.ศ. สพฐ. , อ.ก.ค.ศ. สพฐ. จังหวัด…./กรุงเทพมหานคร

OBEC Poll ได้จัดทำโพลความคิดเห็นต่อ อ.ก.ค.ศ. สพฐ. , อ.ก.ค.ศ. สพฐ. จังหวัด…./กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่  12 – 16 พฤษภาคม 2563  สรุปผลได้ ดังนี้