สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยม  นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  นำโดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ ในวันที่  25-29  พฤษภาคม 2563  เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน และระหว่างโรงเรียนกับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนฯ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนด้วย