กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.35

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของ นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

การจัดกิจกรรม ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรู้รัก สามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้  สละเวลาร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร สะท้อนเอกลักษณ์ชาติไทย อีกทั้ง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

ผอ.สพม.35 แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และต้อนรับนางสาวกนกวรรณ สมวงค์  ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ข้าราชการคนใหม่ดำรงตำแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.35

 

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ

กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ