สพม.34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย  มารายงานตัว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ  จำนวน 3  ราย  ประกอบด้วย

  1. นายชนาธิป จันทร์สอง           วิชาเอกชีววิทยา           โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
  2. นายภูวนาถ ไชยนุรักษ์           วิชาเอกคณิตศาสตร์       โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
  3. นางสาวอัศนีย์ ปันตี               วิชาเอกคณิตศาสตร์       โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.  นายเจดีย์ เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทโดยขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน

ภาพ/ข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล