สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับบุคลากรที่โอนมาปฏิบัติหน้าที่สถานที่ใหม่

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โอนมาจากหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่หอประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โอนมาปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๕ ราย ดังนี้ นายภัทรพล ชุมสาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม , นางอนงค์นาจ นามภักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ จากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นางชิดชนก แกล้วกล้า  เจ้าพนักงานธุรการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร มาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล , นางสาว ชลิตตา เสาวโค นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร และ นางสาวสุมาลี บุญเรืองเศษ เจ้าพนักงานพัสดุ  จากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ