สพม.35 นิเทศติดตาม โรงงเรียนวังเหนือวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงพื้นที่ นิเทศติดตามฯก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหัวหน้าคณะ และนายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร (แทนประธานสหวิทยาเขตกัลยา) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

นายดำรงค์ ตุลาสืบ  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมอาคารสถานที่เพื่อดูแลความสะอาดตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค

ภัทรมาศ ปินใจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล/เจ้าของโครงการ