ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมวางมาตรการฯ เข้ม ให้โรงเรียนพร้อมเปิดเรียน 1 กรกฎาคมนี้

2 มิถุนายน 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  โดยประธานที่ประชุมได้มอบนโยบายในการดำเนินงานและแนวทางสำหรับการเตรียมเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งคณะทำงานจะต้องวางแผนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสู่นักเรียนตามสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น และให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนด้วย ต่อจากนั้นประธานมอบให้ นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ร่วมหารือกับคณะทำงานฯ เรื่องรูปแบบและแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเมื่อเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 การรายงานข้อมูลของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ การกำหนดมาตรการเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติ โดยเฉพาะภารกิจการลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนครบ 100 % ของโรงเรียนทั้งหมดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 การดำเนินภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งหมด ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จะได้ประมวลผลการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ทั้งในส่วนของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างในช่องทางสื่อที่หลากหลาย ต่อไป