สพม.35 นิเทศติดตามโรงเรียนเมืองมายวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมสถานที่ความปลอดภัย ก่อนเปิดภาคเรียน  ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563  โดยมี ว่าที่ ร.ต.เฉลิมศักดิ์  นนทมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา และคณะครูให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมอาคารสถานที่เพื่อดูแลความสะอาดตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของเรื่อง