สพป.ชบ.3 :การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อการเผยแพร่สื่อ Akorm On Leam

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ มอบหมายให้ นายบุญเพชร  วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓  นางสาวศรีวิน  ธรรมรังรอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และศึกษานิเทศก์ จัดประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM ร่วมกับ บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้จัดทำสื่อ ออนไลน์  Akrom On Learn ซึ่งเป็นสื่อที่ได้ออกแบบและพัฒนาบนพื้นฐานของความเข้ามจถึงครูผู้สอนและผู้เรียนที่จำเป็นต้องมีการเรียนการสอนในช่วงภาวะวิกฤต การแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การศึกษาและการเรียนรู้สามารถเดินหน้าต่อไปได้

ในการนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ จึงได้จัดการประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2007.html