สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 4/2561 (ภาคพิเศษ)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  …สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 (ภาคพิเศษ) โดยการถ่ายทอดสดการประชุมฯ ผ่านทาง  Youtube :CPM1 Live/Facebook:www.facebook.com/CPM1LIVE/.. โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ  เพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อราชการและข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา นำสู่การปฏิบัติ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมบริหารสพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ก่อน        การประชุมมีการมอบโล่/เกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน ครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ  ได้แก่ 1. เกียรติบัตร(รางวัลชมเชย) การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.1) รางวัลประเภทนักเรียน(รางวัลชมเชย) ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ (ด.ช.พิชญสรรค์  อาจประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ )และ1.2)ประเภทสถานศึกษา(รางวัลชมเชย) ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ (โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ)  2. เกียรติบัตรการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้เแก่ 2.1) ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง  (ด.ญ. กุลปริยา สินมา โรงเรียนบ้านลาดใหญ่) 2.2) ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง(โรงเรียนบ้านลาดใหญ่) 2.3 ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก (โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 3. เกียรติบัตรการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดแล้ว ได้แก่ 3.1) ชนะเลิศ      “ระดับดีเด่น”  โรงเรียนท่าแกวิทยากร  3.2  “ระดับดี” โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 3.3) “ระดับมาตรฐาน” โรงเรียนบ้านซับสีทอง  4. เกียรติบัตรการประกวดสถานศึกษาที่มีการจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการชัยภูมิ “บ้านสวย  เมืองสุข” ได้แก่ 4.1)ชนะเลิศ โรเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 4.2) รองชนะเลิศ โรงเรียนท่าแกวิทยากร 4.3) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านซับชมภู  5. เกียรติบัตรการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 ตามโครงการประวัติศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  ได้แก่ รางวัลชมเชย โรงเรียนสุนทรวัฒนา/ นายอภิชาต ปลายชัยภูมิ ครูผู้สอน และนักเรียนได้แก่ ด.ญ.อภิญญา  คลังกลาง,ด.ช.ณภดล แก้วตาทิพย์และด.ญ.ธมนวรรณ ขิงขุนทด  6. เกียรบัตรโครงการยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ให้แก่ ด.ญ.สิรินดา สุนนท์  ,ด.ญ.สุขกมล กุลสุวรรณ และนางทิพย์วรรณ สุนนท์ ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 7.เกียรติบัตรรางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16  ประจำปี 2561 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา “โครงงานบล็อกถุงนม รักษ์โลก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ” ผลงาน ด.ญ.รัฐฐวรีย์  ปุมพิมาย ,ด.ญ.ณัฐกมล  คำสุภีย์,ด.ญ.มิลันทิรา อุ่นเมือง, นางจารุภา สมณะ ครูที่ปรึกษา นายใบบุญ  บุญทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และ  8.เกียรติบัตรรางวัลชมเชย โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา “โครงงาน The Young Ambassadors of Virtue at Anuban Chaiyaphum School”  ผลงาน ด.ญ.คนัสวรรณ  สิมาชัย ,ด.ญ.สิรินดา  สุนนท์,ด.ญ.สุขกมล  กุลสุวรรณ ,นางทิพย์วรรณ  สุนนท์ ครูที่ปรึกษา และนางนวพร  รักขันแสง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ