ต้อนรับสมาชิกใหม่ สู่ “ครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1”

2 มิถุนายน 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  นายอาคม  สีพิมพ์สอ และนายวัลลภ  วิบูลย์กูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางสาวปรียา  ยุทธกิจไพบูลย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ  2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คำเพ็ง  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  3. นางสาวรักไพร  เมือบศรี  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ 4. นางสาวปุณยนุช  ขำทับทิม  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน  โดยมี นางสาวละออ  วันจิ๋ว และ นางสาวเมธารัศมิ์  วิจิตรเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นำคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เดินทางมาเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดที่ได้รับย้ายในครั้งนี้ จำนวน 2 รายด้วย