สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling) สำหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัด ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 214 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 206 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ได้แก่ อำเภอกันทรารมย์ รุ่นที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้แก่ อำเภอโนนคูณ  อำเภอน้ำเกลี้ยง รุ่นที่ 4 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ได้แก่ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว