สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

>>>>>>วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 9:00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายเจริญ บุญชะนะ ผอ.รร.อนุบาลระแงะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาสเขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดทำเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ผู้เรียนได้เรียนและได้จบการศึกษา จำเป็นที่สถานศึกษาต้องรู้ระบบและการจัดเก็บเอกสารทางการศึกษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และรัดกุม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3