สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Facebook Live มีการสรุปผลการนิเทศ ติดตาม การเยี่ยมโรงเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียน ในการทดลองการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลอันเนื่องมาจากผลกระทบ ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมทั้งสรุปการแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนทางไกลของคณะทำงาน ICT สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขต ได้เน้นย้ำ ในกรณีเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ขอให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือแนะนำ ออกอากาศ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒