มอบอีกแล้ว บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 108

วัน ศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2553 เวลา 09.39 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา,บุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมในพิธี มอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 108 มอบให้กับเด็กชาย ภัทรดนัย ไชสุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” อําเภอเชียงคาน จ.เลย ภายในงานมี นายกิตติวัชร์ แยบดี ปลัดอาวุโสอําเภอ เชียงคาน เป็นประธานในพิธี ก่อนพิธีมอบ บ้านน้ำใจสพป.เลย เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายรายดังกล่าว เป็นเงิน จํานวน 10,719 บาท การดําเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าว สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลําบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
Natcha Yusuksathian
Latest posts by Natcha Yusuksathian (see all)