อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Video conference สาธารณสุขจังหวัดย้ำโรงเรียนประเมินความพร้อมตามมาตรการฯ

9 มิถุนายน 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดผ่านระบบ Video conference ตามนโยบายและมาตรการSocial distancing ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) โดยเชื่อมสัญญาณไปยังปลายทาง  24  เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนที่กำหนดเป็นจุดประชุมร่วมของทุกโรงเรียนในแต่ละเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์มอบให้ นายศุภมิตร  ปาณธูป  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ และคณะมาชี้แจงทำความเข้าใจ “โรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างไร เพื่อพร้อมเปิดเรียน 1 กรกฎาคมนี้ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19” การคัดกรองทุกคนที่เข้าโรงเรียนไม่มียกเว้น การรักษาสุขอนามัยตามมาตรการของทุกคนในโรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตนเองโดยเฉพาะหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยใส่ตลอดเวลาในโรงเรียน รวมถึงการปรุงอาหารสำหรับนักเรียนของแม่ครัวที่ต้องเน้นให้มีการควบคุมด้านความสะอาดและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ทุกโรงเรียนสามารถประสานไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในตำบลที่ตั้งของโรงเรียน และองค์กรปกครองท้องถิ่นในที่ตั้งหรือส่วนราชการอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนหรือรับการบริการด้านต่างๆ เพื่อความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียน นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เน้นให้ทุกโรงเรียนได้มีการประเมินตนเองว่ามีความพร้อมในการเปิดเรียน 1 กรกฎาคมนี้หรือไม่ อย่างไร หากมีประเด็นใดที่มีปัญหา อุปสรรค ขอให้แจ้งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่และศึกษานิเทศก์ที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมหารือแก้ไข ซึ่งขณะนี้โรงเรียนกว่าร้อยละ 95 มีความพร้อมในการเปิดเรียน ส่วนโรงเรียนที่เหลือมีความไม่พร้อมเพียงบางประเด็นเท่านั้น ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเชื่อมั่นว่า 1 กรกฏาคม

ทุกโรงเรียนใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมเปิดเรียน 100%