ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการระเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต ๑ นายวิชา มานะดี อดีต ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๒ นายสำเริง แสงทัน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ นางสาวสุธัญญา วาดเขียน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางนิพา พงษ์สมถ้อย นางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล นักทรัพยากรบุคคล จาก สพป.สระบุรี เขต ๑ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน ครูและนักเรียนในสังกัด  ได้แก่ การแสดงสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี การจัดค่ายลูกเสือ การจัดระเบียบแถวของลูกเสือสำรอง การสาธิตการสอนภาษาไทย การบรรเลงดนตรีอังกะลุงของนักเรียน