สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2562

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1  เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงาน สอดคล้อง กลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ. และสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานฯ