สพป.เลย เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  โรงแรมม่านเมฆทะเลหมอก สวนหินผางาม  อำเภอหนองหิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โดย นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุม  มีนายกานนท์  แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้แทนครูผู้สอน เข้าร่วมการประชุม

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562