อุตรดิตถ์ เขต1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบทางไกล Video Conference

10 มิถุนายน 2563 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 ท่าน  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสรุปผลการทดลองการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์จาก นายอำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหารจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการการตามนโยบายและข้อสั่งการเพื่อปฏิบัติ