สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รักษาราชการแทนผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม   เน้นนโยบายประหยัดกระดาษโดยได้จัดทำเอกสารการประชุมฯ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code  มีการแจ้งเน้นย้ำนโยบายการปฏิบัติการข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน พร้อมนี้ได้มีธนาคารกรุงไทย มาชี้แจงเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Krungthai NEXT และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓ บริษัท มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย