+++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2562++++

^^^^ วันนี้ นายสุภาพ กาวิ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดย ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม ภารกิจและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 160 คน เข้าร่วมการประชุม ก่อนวาระการประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้บริหาร “Pea smar การชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั้น”และมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล IQA AWARD สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหาราจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน++
1.รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
2.รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
++++โล่รางวัล IQA AWARD สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 7 โรงเรียน++
1.รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 2 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนขุนยวม
2.รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 3 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนบ้านวนาหลวง
3.รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
4.รางวัลดีเด่น อันดับ 1 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านห้วยขาน
5.รางวัลดีเด่น อันดับ 1 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านแม่ปิง
6.รางวัลดีเด่น อันดับ 2 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
7.รางวัลดีเด่น อันดับ 2 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา
++++ โล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพภายใน จำนวน 9 โรงเรียน++++
1.โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
2.โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
3.โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
4.โรงเรียนบ้านเมืองแพม
5.โรงเรียนบ้านปางตอง
6.โรงเรียนบ้านหมอแปง
7.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
8.โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
9.โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง
++++รางวัลโครงการโรงเรียนคุณธรรม++
1.โรงเรียนดีมีที่ยืนที่ผ่านการประเมินระดับ 3 เขตตรวจราชการที่ 15 ได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
2.คุรุชนคนคุณธรรม ผู้บริหาร เขตตรวจราชการที่ 15 ได้แก่ นายพิพิชญ์ ภัทรางกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
3.คุรุชนคุณธรรม ครูผู้สอนเขตตรวจราชการที่ 15 ได้แก่ นางจินดา บุญคง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
+++ มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับพิจารณาผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 6 คน ++
ประเภทผู้บริหาร จำนวน 1 คน
1. นายสุรพล จริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา
ประเภทผู้สอน จำนวน 5 คน
1.นางอารีรัตน์ ปองมณีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา
2.นายอานุภาพ เมืองมานิตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแห้ง
3.นายสรพงศ์ กัมปนาทโชติกุล ครูโรงเรียนบ้านห้วยผา
4.นายปกรณ์ หมีจันทร์ต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านคาหาน
5.นายวรวิช ปัญญาเยาว์ ครูโรงเรียนบ้านไม้สะเป่
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++++ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน