สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.

วันที่ 27 พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์  บุษบงก์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้แทน ก.ต.ป.น. และเจ้าหน้าที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประธานคณะกรรมการ นายเทวรัฐ โตไทยะ  กรรมการ นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช  กรรมการและเลขานุการ