อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายในรอบสี่

23  มิถุนายน 2563 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ณ ห้องประชุมลางสาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มี นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  นายอาคม  สีพิมพ์สอ และนายวัลลภ  วิบูลย์กูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการระดับอำเภอในแต่ละคณะ จำนวน  3 คณะ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการ และศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนที่จะรับการประเมินภายนอกรอบสี่  จำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อม พร้อมนี้ นายชุมพร  แก้วเปี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ.แล้ว

ได้ถอดบทเรียนในการรับการประเมินฯ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับ 15 โรงเรียนที่จะรับการประเมินในรอบต่อไป รวมถึงคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ระดับอำเภอทั้ง 3 คณะ มีการกำหนดปฏิทินในการที่จะลงพื้นที่ในทุกโรงเรียนทั้งหมด 15 ในระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2563 เพื่อนิเทศ ติดตามฯ ในสภาพจริง เพื่อการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาและให้คำแนะนำทั้ง 15 โรงเรียนพร้อม 100% ในการรับการประเมินภายนอกรอบสี่จาก สมศ.ในรอบต่อไป